Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania) oraz  zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 6. warunki i data wydania działki,
 7. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 8. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 9. informacja o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
 10. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział.
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania) oraz  zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. wartość rynkowa lokalu,
 6. warunki i data wydania lokalu,
 7. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 8. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia (przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania) oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL,  adres zameldowania),
 5. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 6. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 7. warunki i data wydania lokalu,
 8. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 9. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
TESTAMENT
TESTAMENT
 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 3. opis nieruchomości.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 3. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 4. nr PESEL zmarłego.
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).