Opłaty

Wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity z dnia 22.11.2017 r. Dz.U. z 2017 roku poz. 2291 ze zmianami)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z dnia 3.01.2018r. Dz.U. z 2018 roku poz. 272)

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Notariusz ponadto, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:
• podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150 z późn. zm.),

lub

• podatek od spadków i darowizn, na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 644 z późn. zm.),

a także pobiera i wpłaca na konto właściwego sądu rejonowego:

• opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, których wysokość określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 300 z późn. zm.).